وقتی در انتهای روده زخم ایجاد شود شقاق یا همان فیشر ایجاد می شود. این زخم های آزاردهنده ترک خوردگی های سطحی تا عمیق به وجود هستند که معمولا درد و سوزش شدیدی دارند. این ترک خوردگی ها زمانی به وجود می آید که سیستمی که دفع مدفوع را کنترل می کند ناچار می شود،…

instagram logo call button
Clicky