بیماری دیابت در صورت عدم کنترل درست و به موقع میتواند عوارض جدی به همراه داشته باشد. انواع زخم دیابتی از جمله عوارض بیماری دیابت هستند که در صورت عدم کنترل میتوانند بسیار مضر باشند.حتی در موارد شدید شاهد بوده ایم که دیگر نمیتوان از ناحیه ای که دچار زخم دیابتی شده است ، استفاده...
instagram logo call button
Clicky