باحضور پیدا کردن در کلینیک نور شما می توانید با بهینه سازی ترکیب بدن خود برای حفظ وزن ، وزن خود را کاهش داده و آن را نگهدارید. تیم چندرشته ای متخصصان طب چاقی و متخصصان تغذیه از رویکرد مبتنی بر شواهد برای کمک به بیماران در بهبود تغذیه ، افزایش فعالیت بدنی ، کاهش...
instagram logo call button
Clicky