خطرناک‌ترین ترشحات زخم می‌شناسید؟! ترشح زخم نوعی مایع است که از زخم خارج می‌شود. در هر دو زخم جراحی و باز، بیرون آمدن ترشح از زخم پدیده‌ای طبیعی در روند بهبود است؛ اما اگر در حال حاضر روی پوستتان زخم دارید، حتماً مراقب ترشحات آن باشید تا در صورت عفونی بودن به پزشک مراجعه کنید....
instagram logo call button
Clicky